Founder Member

Madhushri Sarkar

Madhushri Sarkar

President

Partha Sarathi Sarkar

Partha Sarathi Sarkar

Secretary

Narendranath Sarkar

Narendranath Sarkar

Treasurer