Founder Members

Madhushree Sarkar

Madhushree Sarkar

President

Partha Sarathi Sarka

Partha Sarathi Sarka

Secretary

Narendranath Sarkar

Narendranath Sarkar

Treasurer